Kaikki kirjat

Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 1-10 / 12
 1. TalentumPro - cover image
  Kauppalain pääkohdat
  Thomas Wilhelmsson, Leif Sevón, Pauliine Koskelo
  Kauppalaki sisältää seikkaperäiset säännökset myyjän ja ostajan oikeuksista ja velvollisuuksista irtaimen omaisuuden kaupassa. Vaikka kauppalain säännökset voidaan sopimuksin syrjäyttää, lain sisällön tunteminen on tärkeää kaikille, jotka joutuvat laatimaan kauppaa koskevia sopimuksia tai ovat muuten tekemisissä tällaisten sopimusten kanssa.
  Kirjan käyttökelpoisuutta on tässä painoksessa parannettu lisäämällä uusia sekä laadittuja että pohjoismaisesta oikeuskäytännöstä tuotuja soveltamisesimerkkejä.

  Teoksessa selostetaan lain sisältö asiakokonaisuuksittain. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi sekä palvelemaan käytännön liike-elämän ja lakimiesten tiedontarpeita. Kauppalain teksti on kirjan liitteenä ja kirjassa selostetaan myös KKO:n kauppalakia koskeva oikeuskäytäntö. Kauppalakia koskevan laajan pohjoismaisen oikeuskirjallisuuden pohjalta on tarvittaessa kehitelty aiemmissa painoksissa esitettyjä kannanottoja.

  Kirjoittajat ovat olleet Suomen edustajina kauppalakia valmistelleessa pohjoismaisessa työryhmässä sekä laatineet hallituksen esityksen kauppalaiksi.
 2. TalentumPro - cover image
  Osakekeissien pauloissa intohimona analyysi
  Jussi Hyöty
  Osakemarkkinoiden käyttäytyminen on ihmisen käyttäytymisen seurausta, joten käytännön kokemuksella on keskeinen rooli jatkuvasti muuntuvien markkinoiden analysoinnissa. Jos markkinatutkijat luottaisivat vain yleiseen mielipiteeseen, uusia ideoita ei syntyisi ja markkinoiden toiminta heikkenisi.

  Osakekeissien pauloissa – intohimona analyysi -kirjan käytännön keisseissä sekä teoriaosissa korostuvat FIM:n pääanalyytikko Jussi Hyödyn omat näkemykset. Kirjoittaja suhtautuu osakemarkkinoihin luovasti ja rohkeasti omiin havaintoihinsa luottaen.

  ”Monimutkaisuudesta ja ennustettavuudesta johtuen sijoittaminen on yhdistelmä tiedettä ja taidetta”, Hyöty sanoo. ”Sijoittajan vaisto on monessa tapauksessa keskeinen päätöksentekoon vaikuttava tekijä. Vaiston varassa toimiminen ei tarkoita sitä, että päätökset tehdään sattumanvaraisesti vaan sitä, että ne prosessoidaan yksinkertaisia faktoja syvemmällä.”

  Kirja kertoo esimerkkien kautta, kuinka hyviä sijoitusideoita voi löytää ja kuinka monipuolinen ja mielenkiintoinen sijoitusmaailma on. Kirjassa esitellyt keissit ovat ainutkertaisia tapahtumia osakemarkkinoilla, ja ne opettavat hyvin, miten markkinat todellisuudessa toimivat. Käsiteltäviä yrityksiä ovat muun muassa Nokia ja Sonera. Keissit perustuvat FIM Pankkiiriliikkeen julkaisemiin analyyseihin. ”Ne kuvaavat osakenäkemystä analyysien tekohetkellä kaikkine oivalluksineen mutta myös virheineen”, Hyöty kertoo.

  Osakemarkkinoiden toiminta tunnetaan kohtuullisen huonosti siitä huolimatta, että maailman talous nojaa siihen. ”Osakemarkkinaa voidaan pitää tehokkaimpana mahdollisena järjestelmänä taloudellisessa päätöksenteossa”, Hyöty huomauttaa.
 3. Huvudpunkter i köplagen
  Huvudpunkter i köplagen
  Thomas Wilhelmsson, Leif Sevón, Pauliine Koskelo
  Boken utgör en pedagogisk introduktion till köprätten, skriven av välkända jurister som deltog i beredningen av den nordiska köplagen. De många konkreta exemplen gör boken direkt användbar också för advokater, domare och affärsjurister.
 4. KKO:n ratkaisut kommentein I 2006
  KKO:n ratkaisut kommentein I 2006
  Pekka Timonen
  KKO:n ratkaisut kommentein -teos ilmestyy vuosittain kahtena niteenä. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Loppuvuonna annettavat ratkaisut sisältyvät osaan II.
  Jokaisen ratkaisun yhteydessä on asiantuntijan kommentti sekä viittaukset aiempaan oikeuskäytäntöön ja keskeiseen oikeuskirjallisuuteen. Lisäksi teos sisältää laajan asia- ja oikeustapaushakemiston.

  Kustakin oikeudenalasta vastaa oma osastovastaava. Kaikki osastovastaavat ovat oikeustieteen tohtoreita, omien oikeudenalojensa tunnustettuja huippunimiä. Teoksen kirjoittajakuntaan kuuluu myös muita asiantuntijoita, jotka osastovastaavat ovat kutsuneet kommentoimaan yksittäisiä tapauksia.
 5. Balanced Scorecard
  Balanced Scorecard
  Teemu Malmi, Jouko Ensio Toivanen, Jukka Peltola
  Balanced Scorecard -konseptin avulla voidaan rakentaa aidosti organisaation strategisia tavoitteita tukeva mittaristo ja ohjausjärjestelmä. Teos keskittyy Balanced Scorecardin strategiseen soveltamiseen suomalaisyrityksissä ja antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
  * Miten mittarit johdetaan visiosta ja strategioista?
  * Miten mittaristoja tulisi soveltaa organisaation eri tasoilla?
  * Miten BSC-projekti tulisi toteuttaa?

  Balanced Scorecardin viides painos on uudistettu kauttaaltaan. Uusina asioina käsitellään aineetonta pääomaa ja sen johtamista sekä tuloskorttien raportoinnin teknisiä ratkaisuja. Strategiakarttojen osuutta on lisätty, ja tuloskorttiprojektien erilaisia malleja käsitellään entistä laajemmin. Yritysesimerkit on päivitetty viideltä vuodelta kertyneellä kokemuksella.

  Kirjan kirjoittajilla on vankka kokemus Balanced Scorecardin kehittämisestä ohjaus- ja johtamisjärjestelmänä. KTT Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa ja on QPR Software Oyj:n hallituksen jäsen. KTM, senior partner Jukka Peltola toimii osakkaana MINT Management Intelligence Consulting Oy:ssä. TkT Jouko Toivanen työskentelee Tulikivi-konsernin talousjohtajana ja vastaa Tulikiven luonnonkiviliiketoiminnasta. Toivanen on toiminut myös kouluttajana useissa liikkeenjohdon koulutusohjelmissa.

  Teos pääsi ilmestymisvuonnaan 2002 Pro Oeconomia -kilpailun finaaliin. Esiraati arvioi teosta seuraavasti: "Balanced scorecard on ensimmäinen teos, joka keskittyy BSC:n soveltamiseen suomalaisissa yrityksissä ja jossa annetaan konkreettisia työkaluja mittaus- ja ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Kirja on onnistunut kokonaisuus: perussanoma on tiivis ja esimerkit tekevät sen ymmärrettäväksi. Erinomainen perusteos yrityksen johtamisen kehittäjälle."
 6. TalentumPro - cover image
  Strategic Thinking
  Timo Santalainen
  Faced with a myriad of challenges, today’s executives have an urgent need to strengthen their strategic capabilities. Responding to this need, Strategic Thinking by Timo Santalainen offers strategic thinking as a new perspective in strategic management. Strategic thinking requires managers to go beyond the standard tools and frameworks that have gained currency. Timo Santalainen asserts that tomorrow’s success comes from managers being able to see beyond the immediate developments in their industry in order to identify and seize upon opportunities that can lead to sustained success over the long term. Santalainen’s sharp, practical strategy tools and the numerous cases illustrated in the book add flavor and depth to the ideas presented.

  Timo Santalainen, Dr. Sc. (Econ.) and Lic. Pol. Sc., has during his career approached strategic management and thinking from three perspectives: academia (A), practical business (B) and consulting (C). He currently works as President of STRATNET, a Geneva-based network of strategy advisors, and Adjunct Professor of Strategy and International Management at Helsinki School of Economics.
 7. Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu
  Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu
  Jukka Pellinen
  Yritysten kannattaisi hyödyntää kustannuslaskentaa ja kannattavuusajattelua vahvemmin strategisena taisteluparina. ”Kustannustiedon merkitys jää vähäiseksi, jos sitä ei sovelleta toimintaa kehittävissä kannattavuustarkasteluissa. Kannattavuusajattelu on puolestaan heikolla pohjalla, jos se ei perustu laskennan tarjoamiin tietoihin”, Jukka Pellinen painottaa menestysteoksensa uudistetussa painoksessa.

  Kustannuslaskelmien laatijoilta ja lukuja hyväksikäyttäviltä päättäjiltä vaaditaan laskennan perusteiden ja tarkasteluvaihtoehtojen hyvää tuntemusta, jotta he eivät sokeasti luottaisi näennäisen kovilta tosiasioilta vaikuttaviin laskelmiin. Asiantuntevasti käytettynä laskenta on keskeinen työkalu, joka auttaa ohjaamaan liiketoimintaa ja hallintoa koskevia päätöksiä taloudellisesti kestävään suuntaan.

  Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu -kirjan avulla johtaja saa kustannuslaskennasta itselleen työkalun. Kustannuslaskennan peruste-den lisäksi teos tarjoaa monipuolisen esityksen kustannuslaskennan ja liikkeenjohdon kannattavuusajattelun yhteispelistä, strategisesta johtamisesta, jonka tavoitteena on toiminnan kehittäminen. Kirjan ideoiden luova yhdisteleminen avaa lähes ehtymättömät mahdollisuudet toiminnan kannattavuuden parantamiseen. Teoksen runsaat esimerkit havainnollistavat perusteellista asioiden käsittelyä.

  Teoksen toinen painos on kokonaisuudessaan tarkastettu ja entistä viimeistellympi ja luettavampi. ”Olen päivittänyt teosta muun muassa jälkikeruulaskennan osalta sekä huomioimalla IAS-normit ja toimintolaskennan uusimman version”, Jukka Pellinen tiivistää.

  Kirja soveltuu niin käsikirjaksi kuin oppikirjaksi yliopistojen ja niiden täydennyskoulutusyksiköiden sekä ammattikorkeakoulujen kustannuslaskentaa käsitteleville opintojaksoille.
 8. TalentumPro - cover image
  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  Jorma Saloheimo, Karoliina Ahtela, Niklas Bruun, Anja Nummijärvi, Pirkko K. Koskinen
  Kansainvälistyvän yhteiskunnan haasteisiin kuuluvat ihmisten tasavertaisen kohtelun turvaaminen ja syrjinnän välttäminen ja torjuminen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -teoksessa alan asiantuntijat käsittelevät aihetta useista näkökulmista. Teoksessa käydään perusteellisesti läpi paitsi uudistettu tasa-arvolaki (2005) myös vuonna 2004 säädetty yhdenvertaisuuslaki ja muuta yhdenvertaisuuteen tähtäävää sääntelyä.

  Teoksessa tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden laajaa kenttää selkeästi ja johdonmukaisesti. Kirjoittajat esittelevät teoksessa useita havainnollisia käytännön esimerkkejä muun muassa työelämästä, jotka mahdollistavat teoksen hyödyntämisen arkisissa tasa-arvokysymyksissä, mm. tasa-arvosuunnittelussa.

  Oikeustieteen kandidaatti Karoliina Ahtela toimii tutkijana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

  Oikeustieteen tohtori Niklas Bruun on toiminut professorina vuodesta 1985 (Hankenissa, Ruotsissa Arbetslivsinstitutetissa ja Helsingin yliopistossa).

  Oikeustieteen tohtori, varatuomari Pirkko K. Koskinen on toiminut mm. Lapin korkeakoulun työoikeuden professorina ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä.

  Oikeustieteen tohtori, varatuomari, hallintotieteiden maisteri Anja Nummijärvi on aiemmin ollut Helsingin yliopistossa työoikeuden tutkijana ja tutkijana. Nykyään hän työskentelee tasa-arvovaltuutetun toimistossa.

  Jorma Saloheimo on oikeustieteen tohtori, työoikeuden dosentti ja työtuomioistuinneuvos. Hän on toiminut Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opetus- ja tutkimustehtävissä
 9. TalentumPro - cover image
  MARKKINAOIKEUDEN PERUSTEET
  Pentti Mäkinen, Paula Paloranta, Hannu Pokela, Kristiina Vuori
  Teos on oppikirjaksi suunniteltu markkinaoikeuden yleisesitys. Käsiteltyjä aiheita ovat mm. kilpailulainsäädäntö, julkisten hankintojen sääntely, tuotevastuu sekä kuluttajille suunnatun markkinoinnin sääntely ja yrityksen suoja kilpailijaa vastaan. Kirjassa käsitellään myös tietosuojaa ja sananvapautta markkinoinnissa. Erityissäännellyistä aloista on käsitelty viestintä-, kuljetus-, energia- ja rahoitusmarkkinoita sekä yrityskauppavalvontaa. Aihetta käsittelevät oikeustapaukset kertovat käytännön esimerkein, miten säännöksiä sovelletaan käytännön yritystoiminnassa.
 10. TalentumPro - cover image
  Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?
  Jim Collins
  Hyvä on parhaan vihollinen. Paljolti tästä johtuu, että ylivertaisuutta on niin vähän. Valtaosa yrityksistä ei kehity koskaan parhaaksi, sillä valtaosasta kehittyy hyviä - ja siinä ongelman ydin onkin.

  Voiko hyvästä yrityksestä kuitenkin tulla paras, ja jos voi, miten se onnistuu?
  Jim Collins etsi kysymykseen vastausta tutkimusryhmänsä kanssa viisi vuotta, ja kehitti sen perusteella mallin, joka kuvaa hyvästä parhaaksi kehittymisen prosessia. Hyvästä paras -kirja esittelee tämän prosessin ja sen osa-alueet, joiden avulla on mahdollista kehittää organisaatio, joka tuottaa pitkään ylivertaisia tuloksia. Tulokset voi kukin organisaatio määritellä mieleisellään tavalla.

  Hyvästä parhaaksi -muutosprosessi koostuu kahdesta vaiheesta, kehittäminen ja läpimurto, ja prosessin kolme tärkeintä osa-aluetta ovat kurinalaiset ihmiset, kurinalainen ajattelu ja kurinalainen toiminta. Avainkäsitteitä tässä muutosprosessissa ovat muun muassa viidennen tason johtajuus, siilikonseptin kehittäminen, kurinalaisuuden kulttuuri ja vauhtipyörä.

  Collins kutsuu lukijansa mukaan älylliseen seikkailuun, jonka tarkoituksena on selvittää, mikä tekee hyvästä parhaan. Samalla hän rohkaisee lukijaa suhtautumaan kriittisesti lukemaansa. Kaikki, mitä kirjassa kerrotaan, on siis tarkoitettu pohdittavaksi eikä sokeasti uskottavaksi. Lukija on tuomari. Näytöt puhukoot puolestaan.
Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 1-10 / 12