Selaa kirjoja

Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Teos A-Z
 • Teos Z-A
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 41-48 / 48
 1. TalentumPro - cover image
  Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten
  Dan Helenius
  Ne bis in idem innebär i korthet ett förbud mot att behandla samma sak mera än en gång. Förbudet regleras i åtskilliga internationella instrument, däribland Europeiska människorättskonventionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Schengenkonventionen. I den nationella straffprocessrätten kommer förbudet även till uttryck genom läran om brottmålsdomars negativa rättskraft (res judicata).

  I den finska rättshistorian är det svårt att hitta andra rättsliga fenomen som under en lika kort tid gett upphov till lika mycket diskussion och tolkningssvårigheter. Tolkningen av förbudet har i hög grad varit aktuellt sedan Finland år 2009 fälldes i Europeiska människorättsdomstolen för att ha kränkt människorättskonventionens bestämmelser om ne bis in idem. Trots att frågan om brottmålsdomars rättskraft tidigare behandlats av Finlands högsta domstol vid flera tillfällen, gav denna tolkningspraxis upphov till en rad nya problemställningar. Europadomstolens praxis påvisade nämligen att ne bis in idem inte enbart gäller inom en och samma processart (straffprocessen) utan även kan ha en verkan mellan olika processarter (främst straff- och förvaltningsprocess). Därtill har Europadomstolen i flera avgöranden tagit ställning till frågan om de materiella gränserna för förbudets objekt, dvs. vad som ska avses med ”samma sak”. Också EU-domstolen har under 2000-talet gett ett flertal förhandsavgöranden gällande tolkningen av ne bis in idem, med avseende på både nationella och gränsöverskridande förhållanden. Motsvarande frågeställningar har också varit aktuella i bl.a. Norge och Sverige.

  Boken utgör en heltäckande rättsvetenskaplig monografi om den straffprocessuella ne bis in idem-regelns innebörd och tillämpning. I framställningen granskas olika aspekter av ne bis in idem utifrån både de europeiska domstolarnas rättspraxis och finsk rättspraxis.
 2. TalentumPro - cover image
  KKO:n ratkaisut kommentein 2018:II
  Pekka Timonen
  Vuosittain kahtena niteenä ilmestyvä teos on vakiinnuttanut asemansa luotettavana oikeustapauskommentaarina. Osa II sisältää vuoden toisella puoliskolla annetut ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui, ja mitä siitä ennakkotapauksena mahdollisesti seuraa?

  Kirjasta löydät tapausselosteiden ja asiantuntijoiden kommenttien lisäksi viitteet kuhunkin tapaukseen liittyvästä kirjallisuudesta, esitöistä ja aiemmasta ratkaisukäytännöstä sekä kattava asiahakemiston ja tiedot tapausten sijoittamisesta Suomen Laki -kirjoihin.

  Kustakin oikeudenalasta vastaa oma osastovastaavansa. Kaikki osastovastaavat ovat omien oikeudenalojensa tunnustettuja huippunimiä. Teoksen kirjoittajakuntaan kuuluu myös muita asiantuntijoita, jotka osastovastaavat ovat kutsuneet kommentoimaan yksittäisiä tapauksia.
 3. Tarjous
  TalentumPro - cover image
  Henkilökohtaisen tulon verotus
  Timo Räbinä, Janne Myllymäki, Matti Myrsky
  Henkilötulovero-oikeuden perusesitys, jonka runsaslukuiset esimerkit konkretisoivat käsiteltäviä kysymyksiä. Kirja soveltuu veroasioiden kanssa ammatillisesti tekemisissä olevien käyttöön sekä vero-oikeuden oppikirjaksi.
 4. TalentumPro - cover image
  Miljörättens grunder
  Kai Kokko
  Den här boken ger en överblick över miljörättens allmänna läror innefattande de olika sektorerna, så som vattenrätt, miljöskyddsrätt och plan- och byggrätt. Boken beskriver tydligt och koncentrerat bl.a. den centrala begreppsapparaten, de miljörättsliga principerna, de allmänna förbuden samt metoder för förhands- och efterhandsstyrning. I boken beaktas också internationell rätt och EU-rätt till den del de påverkar miljörättens allmänna läror i Finland.

  Boken lämpar sig väl som lärobok i miljörättsliga studier vid universitet och yrkeshögskolor samt t.ex. i miljövetenskapliga och miljöpolitiska studier där man behöver kunskap om miljöreglering. Boken passar också för jurister och tjänstemän som behöver fortbildning angående de allmänna lärorna i miljörätten. Boken ger rikligt med referenser till källor för djupare kunskap inom olika ämnesområden.
 5. TalentumPro - cover image
  Työsopimus ja ehdot erityistilanteissa
  Harri Hietala, Keijo Kaivanto, Mikko Hurmalainen
  Teos kertoo mistä ja miten voidaan sopia työsuhteessa ja muussa työn tekemistä koskevassa sopimussuhteessa.
 6. TalentumPro - cover image
  Määräajat ja saatavat työsuhteessa
  Jaana Paanetoja, Markus Lohi, Mika Kärkkäinen
  Käytännön käsikirja keskeisistä työlainsäädännön määräajoista sekä työsuhteen aikana tai sen päätyttyä mahdollisesti esitettävistä rahamääräisistä vaatimuksista ja niiden määräajoista.
 7. TalentumPro - cover image
  Etunimet, sukunimet ja laki
  Urpo Kangas
  Tiivis ja perusteellinen yleisesitys suomalaisesta nimijärjestelmästä vuoden 2019 alusta voimaan tulevan uuden etu- ja sukunimilain mukaan.
 8. TalentumPro - cover image
  Työsuojeluvastuuopas
  Harri Hietala, Mikko Hurmalainen, Keijo Kaivanto
  Havainnollinen ja käytännönläheinen teos työnantajan työsuojeluvastuusta kaikenkokoisten yritysten ja julkishallinnon johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle sekä työntekijöille ja heidän edustajilleen.
Sivu
per sivu
Uusin ensin
 • Oletusjärjestys
 • Uusin ensin
 • Vanhin ensin
 • Teos A-Z
 • Teos Z-A
 • Hinta nouseva
 • Hinta laskeva
View as Luettelo Ruudukko
Tuotteet 41-48 / 48